#

Gecikme Zammı

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %3.50 olarak belirlenmesine, 6183 sayılı kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.